Missie & Visie

Behandelen vanuit gelijkwaardigheid

Onze cliënten zijn zowel kinderen, jongeren, als ook ouders/opvoeders en hele gezinnen. Allen beschouwen wij als volwaardige gesprekspartners, die verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen voor zowel de eigen -, als elkaars welzijn. Met meer of minder hulp. De doelen die voor de cliënt of het cliëntsysteem belangrijk zijn, zijn hierbij leidend. Wij helpen hen om binnen de beschikbare mogelijkheden geïnformeerde keuzes te maken hoe deze doelen te realiseren. De effectiviteit van ons behandelaanbod is daarom transparant.

Deze visie van gelijkwaardigheid en regie, vormt een extra uitdaging wanneer er verdeeldheid is tussen het kind, de ouders/opvoeders, de hulpverlening en eventueel andere betrokkenen over wat het probleem is en wat er nodig is. Vanuit meervoudige partijdigheid dwingen wij onszelf dan de verbinding te blijven zoeken, het gezichtspunt van de ander te blijven verkennen en serieus te nemen. Wij stellen onszelf tot taak, door actieve aansluiting, te zoeken naar de ingang die het mogelijk maakt om te komen tot afname van lijden, opdat kinderen en gezinnen met hervonden veerkracht en vertrouwen zich verder kunnen ontwikkelen.

Van vakmanschap naar meesterschap

Wij laten ons leiden door de meest recente wetenschappelijke inzichten en baseren ons op de beschikbare richtlijnen. Kinderen, ouders/opvoeders en collega professionals kunnen bij ons rekenen op aantoonbaar effectieve behandeling. Behandelmethodes worden uitgevoerd zoals bedoeld, zonder de wensen, voorkeuren en behoeften van hen die het betreft uit het oog te verliezen. Tegelijkertijd voegen wij toe aan de bestaande wetenschappelijke kennis door innovaties door te voeren en deze systematisch te evalueren in een wetenschappelijke context. We vinden het van het grootste belang om te blijven leren en ons te ontwikkelen. Alle vormen van feed back zijn daarbij waardevol, zowel vanuit cliënten en hun omgeving, als ook van collega’s. Zo ontwikkelen we van vakmanschap naar meesterschap.

Wij werken vanuit een diversiteit aan (hoog)specialistische expertise. Kinderen en ouders/opvoeders ontvangt behandeling van de beste specialisten, ongeacht organisatorische – of bekostigingsgrenzen. Collega’s van andere instellingen en ketenpartners kunnen op ons vakmanschap rekenen, zoals ook wij gebruik maken van het vakmanschap van onze ketenpartners. Professionals zetten hun specifieke deskundigheid in, in een duidelijke onderlinge samenhang om de behandeling van elk kind en gezin optimaal te laten verlopen.

Behandeling is doelmatig en eindig

Het uitgangspunt van elke behandeling is het kind en gezin zo spoedig als mogelijk meer zelfredzaam te maken. Wij werken ook vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid om kosten voor zorg te beperken. Onze visie is daarom dat behandeling eindig is. Langer behandelen dan nodig heeft geen meerwaarde maar doet juist afbreuk aan een optimaal effect van de aangeboden interventies. We houden focus en werken spaarzaam. De eenvoudigste oplossing heeft de voorkeur.

Dit impliceert dat we voortdurend op basis van objectieve voortgang op de persoonlijke doelen met het kind en ouders/opvoeders beoordelen wanneer afgerond kan worden, dan wel of lichtere vormen van behandeling of begeleiding haalbaar zijn. In continue dialoog tussen kind, ouder/opvoeder en behandelaar wordt gezamenlijk bekeken wat nodig is om de afhankelijkheid van behandeling en begeleiding te voorkomen of te kunnen verminderen. Tegelijkertijd signaleren we ook tijdig wanneer juist tijdelijke opschaling of intensivering nodig is. In de verschillende fasen van behandeling en begeleiding, bevindt het kind en gezin zich steeds in de op dat moment best passende schakel van de keten, binnen of buiten Arkin.

Behandeling zo dicht mogelijk bij huis

Ook bij complexe problematiek biedt de eigen vertrouwde omgeving cliënten de beste mogelijkheden om een leidende rol te houden in hun herstelproces en maatschappelijke rollen te blijven vervullen. Wij bieden outreachende behandelvormen aan om opnames en uithuisplaatsingen te voorkomen. Wanneer klinische opname toch nodig is, zoeken we voortdurend naar manieren om in verbinding te blijven met onze cliënt en te werken aan snelle terugkeer in de eigen woonomgeving.

Onze betrokkenheid beperkt zich niet tot de cliënt zelf. Juist met het oog op maatschappelijke context besteden we veel aandacht aan het welzijn van de mensen in de directe omgeving van de betrokkene. Ook omdat zij ondersteunend kunnen zijn bij het helpen bereiken van de persoonlijke doelen van de cliënt en het optimaliseren van de behandelresultaten. We betrekken de omgeving zoveel mogelijk bij de behandeling en versterken naasten met kennis en vaardigheden. Een veilige, stabiele leefomgeving is belangrijk voor elk mens, dus ook voor onze cliënten. Waar nodig dragen we bij aan de relatie met buren en andere omwonenden door de verbinding aan te gaan met relevante wijknetwerken, politie en woningcorporaties.