Programma Transformatie Jeugd

Het programma Transformatie Jeugd is een samenwerkingsverband tussen Arkin, Levvel (voorheen de Bascule) en Levvel (voorheen Spirit) dat begeleid wordt door Common Eye.

De aanleiding voor de samenwerking is dat kinderen en jongeren veelal worden aangemeld met een op het kind of de jongeren gerichte aanmeldreden. Veel problemen van kinderen en jongeren komen echter voort uit (psychiatrische) problematiek bij ouders, zoals een persoonlijkheidsstoornis, angst- en stemmingsstoornis, chronische stress en/of trauma’s bij kind en ouders.
Vaak bestaan in het gezin van het kind en de jongeren een groot aantal met de aanmeldreden samenhangende problemen zoals bijvoorbeeld psychiatrische problemen van ouders en/of andere gezinsleden, gebrekkige support, schulden, verstandelijke beperking, huiselijk geweld, kindermishandeling, somatische ziekten en/of verslaving. Deze factoren zorgen bij de ouders voor stress en hebben een negatief effect op de kinderen en jongeren. Dit creëert opvoed- en opgroeiproblemen met gevolgen voor de veiligheid in het gezin. Hierdoor lopen deze kinderen en jongeren ook een zeer verhoogd risico uithuisgeplaatst te worden.

Doelen

De doelen van de samenwerking en het programma Transformatie Jeugd zijn:

  1. Kinderen groeien gezond, veilig en zo thuis mogelijk op.
  2.  Meer kinderen zijn sneller en beter ondersteund en beschermd
  3. Kinderen groeien zo ‘thuis’ mogelijk op en minder kinderen worden uithuisgeplaatst
  4. Kwetsbare ouders voelen zich ondersteund
  5. Professionals voelen zich voldoende geschoold, toegerust en bekwaam

Een integrale samenwerking tussen gespecialiseerde jeugdhulp, kinder- en jeugd GGZ, en volwassenen GGZ verhoogt aanzienlijk de kans op het vroegtijdig opsporen van onderliggende complexe gezinspatronen en aandoeningen. Door middel van een intensieve behandeling kunnen deze patronen doorbroken worden en uithuisplaatsingen worden voorkomen.