Rechten en plichten

Cliënten van Arkin Jeugd & Gezin hebben recht op privacy, inzage- en correctierecht.

Privacy

Arkin Jeugd & Gezin waarborgt de bescherming van de privacy van cliënten. De verschillende regelingen hiervoor liggen ter inzage in de vestiging Amsterdam. Op aanvraag en tegen betaling kunnen wij ze je toezenden. Het gaat om de gegevensvastlegging in het dossier, de inrichting van de patiëntenadministratie en de registratie. Alleen de medewerkers die rechtstreeks bij de hulpverlening betrokken zijn, hebben toegang tot jouw dossier. Allen hebben een geheimhoudingsplicht.

Informatieverstrekking

Informatie aan derden wordt alleen verstrekt met toestemming van de cliënt*. Een aantal persoonsgegevens wordt verzameld in een registratiesysteem voor doeleinden binnen en buiten Arkin Jeugd & Gezin. De beschikbaarstelling is gebonden aan de regels van het privacyreglement. Het dossier wordt na afsluiting van het onderzoek of de behandeling vijftien jaar bewaard. Administratieve en registratiegegevens worden vijftien jaar na het onderzoek of behandeling vernietigd. Als cliënt kan  je Arkin Jeugd & Gezin verzoeken om de gegevens eerder te vernietigen.

*Informatie wordt wel verstrekt aan de huisarts die u heeft verwezen naar de Arkin Jeugd & Gezin, tenzij je als cliënt daar bezwaar tegen hebt.

Inzage- en correctierecht

Vanaf 12 jaar heb je het recht om je eigen dossier in te zien. Je kunt ook vragen om correctie van gegevens als deze feitelijk onjuist of niet ter zake doende zijn. Inzage in het dossier kan je aanvragen door de zorgadministratie van Arkin Jeugd & Gezin te bellen, te bereiken via telefoonnummer 020 590 43 33. Tijdens inzage kan je eventuele wensen ter correctie kenbaar maken.

De rechten die je hebt als je nog niet volwassen bent, verschillen per leeftijd. Lees meer over jouw rechten.

Algemene leveringsvoorwaarden

Als je zorg krijgt van een zorgaanbieder, maak je met deze aanbieder afspraken over de zorg. Bij die afspraken horen de ‘algemene leveringsvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg (GGz)’. Dat zijn de kleine lettertjes bij de afspraken die je hebt gemaakt over de behandeling of begeleiding bij Arkin Jeugd en Gezin.

In de ‘algemene leveringsvoorwaarden ggz’ staat niet welke zorg je nodig hebt, maar wel waar Arkin Jeugd en Gezin en ook jij zich aan moeten houden. Naast de voorwaarden geldt natuurlijk ook wat wettelijk geregeld is.

Lees hier onze uitgebreide leveringsvoorwaarden.